در Uncategorized

🔶بکارگیری راه حل های Kӧrber برای پیشرفت در بازار روسیه

🔸حیات کیمیا، با نصب چندین خط Perini Constellation ™ S8 در حال گسترش تولید خود در ترکیه و روسیه می باشد.

لینک خبر https://b2n.ir/d25614

🆔@PulpIran

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »