مشتریان ما

برخی از مشتریان ما عبارتند از:
1.شرکت پارس حیات
2.شرکت نیمه شعبان
3.گروه صنعتی میهن
4.شرکت ماهین سمنان
5.شرکت نرمه آذربایجان
6.شرکت آریا سیوان جم
7.شرکت هیدروفیل شمال
8.شرکت تافته آرین
و …….

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Langauge »